Vlotlaan 505 | 2681 TW Monster | T.0174 280 321 | E.info@fisbizz.nl

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Fisbizz B.V., Vlotlaan 505, 2680 AB Monster
Inschrijfnummer K.v.K. Haaglanden 27279221

Toepasselijkheid

Artikel 1:

 1. De hierna volgende voorwaarden, rechten en verplichtingen tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden, zullen onherroepelijk, zonder enige uitzondering bindend van toepassing zijn met betrekking tot offertes van geaccepteerde opdrachten aan, alsmede op gesloten en te sluiten overeenkomsten met Fisbizz, hierna te noemen opdrachtnemer.
 2. Onder opdrachtgever zal worden verstaan iedere (rechts)persoon die enige opdracht verstrekt of doet verstrekken aan opdrachtnemer, terwijl opdrachtgever zich bekend verklaart met de inhoud van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden en zich zijnerzijds tot de onherroepelijke nakoming daarvan
 3. Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen -maar daartoe niet beperkt- het inrichten, voeren respectievelijk de controle van administraties, het verlenen van administratieve bijstand waaronder het opstellen van jaarstukken-, het analyseren en/of interpreteren van gegevens, ontleent aan een administratie, alsmede het geven van adviezen op het gebied van administratieve organisatie, de bedrijfsvoering en de belastingen alsmede juridische dienstverlening, alles in de ruimste zin des woords.
 4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien de bedingen of de voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Artikel 2

 1. Offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.
 2. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de opdrachtgever worden verstrekt.

Zekerheid en opschorting

Artikel 3

 1. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

Gegevens opdrachtgever

Artikel 4

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de gegevens bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor de gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van de gegevens.

Wijze van uitvoering opdracht

Artikel 5

 1. De opdrachtnemer is gehouden de hem gegeven opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 2. De opdrachtnemer bepaalt, eventueel in onderling overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd.

Industriële en Intellectuele Eigendom

Artikel 6

 1. Alle eigendomsrechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, ect., worden en blijven, zowel tijdens als na het uitvoeren van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van de opdrachtnemer, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden.
 2. De uitoefening - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - van de in het vorige lid vermelde rechten, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

Risico van opslag informatie

Artikel 7

 1. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie, is evenwel uitdrukkelijk.

Overmacht

Artikel 8

 1. onder overmacht wordt te dezen verstaan, elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke, ook indien reeds te voorzien, omstandigheid, waaronder met name:
  - uitval c.q. het disfunctioneren van de bedrijfsapparatuur van de opdrachtnemer;
  - diefstal van terzake doende goederen voor een deskundige en zorgvuldige uitvoering van de opdracht;
  - natuurgeweld;
  - brand;
  - vaktechnische bezwaren;
  - werkstaking;
  - stremming van vervoer;
  - overheidsmaatregelen, waardoor nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort.
 2. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer te zijner keuze, het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de opdrachtnemer terzake van de door de opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

Declaratiebedrag; honorarium en kosten

Artikel 9

 1. Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer.
 2. Reisuren kunnen eveneens in rekening worden gebracht.
 3. de door de opdrachtnemer gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen ondermeer bestaan uit verzendkosten, vervoerskosten en de declaraties van ingeschakelde derden.
 4. Indien een gemaakte afspraak - waaronder ook te verstaan een kantoorbezoek bij de opdrachtnemer - niet wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd, op basis van de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  Onder niet tijdig dient u te verstaan, het annuleren van de gemaakte afspraken, minder dan 24 uren van tevoren.
 5. De opdrachtnemer zal - tenzij anders is overeengekomen of anders uit de opdracht volgt eenmaal per maand c.q. per kwartaal aan de opdrachtgever een voorschotnota voor de te verrichte werkzaamheden doen toekomen, na beëindiging van de (deel)taak zal er een eindafrekening worden opgemaakt.
 6. In voorkomende gevallen (zie ook art. 3) zullen de verrichtte werkzaamheden bij voorschot kunnen worden gedeclareerd.
 7. In gevallen van onenigheid over de bestede tijd, is de urenregistratie van de opdrachtnemer bindend.

Betaling en Reclames

Artikel 10

 1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te geven rekening.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een andere betalingstermijn overeen is gekomen dienen betalingen te geschieden binnen 21 dagen na de dagtekening van de declaratie.
 3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet binnen de vastgelegde termijn voldoet, is hij daarover - met ingang van de datum waarop hij conform de betalingen van het vorige lid in gebreke is - de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen een rente verschuldigd, gelijk aan het bepaalde in het vorige lid.
 5. De opdrachtgever doet afstand van het recht van schuldenvergelijking.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk voor de betaling van het gehele bedrag der declaratie aansprakelijk.
 7. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na declaratiedatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
 8. Een reclame of geschil ten aanzien van bepaalde werkzaamheden, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 9. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  over de eerste ¦ 6.500, 15%
  over het meerdere tot ¦ 13.000, 10%
  over het meerdere tot ¦ 32.500, 8%
  over het meerdere tot ¦ 130.000, 5%
  over het meerdere 3%.
  Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Aansprakelijkheid

Artikel 11

 1. Opdrachtnemer aanvaardt bij bewezen wanprestatie of bewezen onrechtmatige daad harerzijds een maximale schadeplichtigheid c.q. aansprakelijkheid tot
  € 4.536,00 (zegge: vierduizendvijfhonderdzesendertig euro). De schadeplichtigheid c.q. aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade is uitgesloten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ook tegen aanspraken van derden terzake van de schade.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer, ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk ook tegen aanspraken van derden, die tegen de opdrachtnemer, ondergeschikten of derden die bij uitvoering van de werkzaamheden zijn ingeschakeld, worden ingesteld in de gevallen waarin de opdrachtnemer zijn schadeplichtigheid krachtens deze algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft beperkt of uitgesloten.

Machtiging

Artikel 12

 1. Bij deze machtigt opdrachtgever, opdrachtnemer om elektronisch aangifte te doen, welke aangifte uitdrukkelijk namens opdrachtgever bij de Belastingdienst, dan wel andere instellingen wordt gedaan.
 2. De opdrachtnemer doet de aangifte als vorenbedoeld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat die verstrekte gegevens overeenkomstig de werkelijkheid is en juist zijn.
 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het doen van voornoemde aangifte, dan wel voortspruitende uit het doen van voornoemde aangifte.
 4. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor aanspraken van derden met uitsluiting van de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortspruitende uit het doen van voornoemde aangifte.

Duur van de overeenkomst en opzegging

Artikel 13

 1. Opdrachten tot werkzaamheden met betrekking tot een boekjaar worden geacht te zijn gegeven voor het gehele boekjaar.
 2. Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door partijen c.q. het gebruik bepaalde tijdstip. Partijen mogen deze opdrachten derhalve niet tussentijds opzeggen.
 3. Ieder der partijen kan ten alle tijde de onder lid 1 en 2 bedoelde opdracht door schriftelijke opzegging doen eindigen, waarbij een opzegtermijn in acht dient te worden genomen van tenminste 1 (een) maand. In geval van werkzaamheden met betrekking tot een boekjaar, dient 1 (een) maand voor aanvang van het volgende boekjaar opgezegd te worden.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit dan wel samenhangend met een overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van de door opdrachtnemer te leveren prestaties) zal de opdrachtgever geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft de opdrachtnemer het recht om zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de opdrachtgever, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. In geval van ondercuratelestelling, verlening van voorlopige surséance van betaling en/of faillissement van de opdrachtgever, dan wel stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst van rechtswege tussentijds ontbonden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de opdracht geleden en te lijden schade.
 5. De partij die opzegt, zonder daartoe gerechtigd te zijn of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn opzegt, is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor geleden of te lijden schade.
 6. Dit artikel laat de rechten van annulering, als toegekend aan de opdrachtnemer in deze voorwaarden, onverlet.

Retentierecht

Artikel 14

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht heeft geconcipieerd, alsmede alle aan hem door de opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden, op te schorten, totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht door deze zullen zijn voldaan.

Toepasselijk recht

Artikel 15

 1. Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, alsmede op de algemene dienstverleningsvoorwaarden zelve, is het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen

Artikel 16

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht dor de, bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer op deze bepaling heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil heeft gekozen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

HEEFT U VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DIT ARTIKEL?

Copyright ©2018 Fisbizz - Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Cookiebeleid | Design & Hosting: WestDijk Reclame

Scroll to top